"Koordinácia antropogénnych aktivít so životným prostredím je nutná kvôli zabezpečeniu udržateľného rozvoja. Dlhodobo nekoncepčne riešený konflikt medzi potrebou ochrany prírody a ľudskou činnosťou, vedie k presadzovaniu krajných až extrémnych riešení zo strany investorov a následovne zo strany ochrany prírody. Absentuje cit pre zachovanie prírodného dedičstva, využívanie nových ekologických technológií, pričom prevažuje individualizmus a lokálpatriotizmus nad zdravým sedliackym rozumom našich otcov a prírodnými zákonitosťami. Z toho vyplývajú ďalekosiahle dopady na modrú platétu po stránke ekologickej a v konečnom dôsledku ekonomickej. Sú to spojené nádoby."
© HEARTH, 2001 - 2011