Hlavný cieľ: Hlavným cieľom návrhu strategického plánu rozvoja zóny Žilina – Strečno – Vrútky, je návrh vzájomne prepojených zámerov so zameraním na služby, pohybové aktivity, kultúru prostredia, s využitím rezerv v ľudských zdrojoch a prírodných danostiach s vyšpecifikovaním prioritných zámerov na kofinancovanie zo štrukturálnych a kohézneho fondu s návrhom realizačných štruktúr.
Osou riešeného územia je Vodné dielo Žilina – Strečno – Starý hrad – Piatrová - Vrútky s návrhom zámerov, ktoré by pomohli rozvoju regiónu a zároveň motivačne prepojili oba regióny za účelom vzájomnej návštevy susedných regiónov.

Špecifické ciele:

 • Návrh rekonštrukcie kultúrnej pamiatky Starý hrad pri Strečne na využitie v CR
 • Návrh siete pohybových aktivít po trase Žilina – Vrútky: stredisko služieb a pohybových aktivít „5p“, rekreačné využitie Vodného diela Žilina, dráha pre kolieskové korčule a bežecké lyžovanie, cykloturistická trasa Žilina – Lipovec pri Vrútkach, skultúrnenie a predĺženie splavu Váhu na pltiach a člnoch, stredisko služieb a zjazdového lyžovania Piatrová a rekreačné využitie štrkovísk vo Vrútkach
 • Ochrana a tvorba životného prostredia a jeho kultúry po ose Vodné dielo Žilina – Strečno - Vrútky:
  • návrhom navrátenia vody do Chrapovského potoka cestou viacúčelového využitia zasnežovacej techniky navrhovaného strediska Piatrová
  • návrhom eliminácie dopadov plánovaného priemyselného parku na estetiku krajiny
  • zmapovaním a návrhom likvidácie čiernych skládok
  • návrhom úpravy a revitalizácie parkovísk po trase Žilina – Vrútky
  • návrhom výsadby ochrannej a okrasnej zelene
  • návrhom vhodnej architektúry
Očakávané výsledky:
 • vyhotovenie realizovateľnej „SRK“ (strategickej rozvojovej koncepcie regiónu) s určením priorít v regióne
 • vytvorenie realizačných štruktúr založených na partnerstve, za účelom realizácie cieľov a zámerov projektu
 • vyhotovenie kvalitného propagačného materiálu pre budúcich investorov
 • celková snaha o vytvorenie podmienok pre zvýšenie atraktivity regiónu prípravou zámerov s využitím kultúrnej pamiatky, pohybových aktivít, služieb a prírodných daností s celkovým zvýšením kultúry prostredia
 • perspektívne vytvorenie 250 nových pracovných príležitostí v službách a cca 250 nepriamych miest v obchode a stavebníctve

Úplný projekt:

Úplný projekt vo formáte PDF

Prezentácia grafickej časti vo formáte PDF

Situácia M 1:10 000 vo formáte PDF (60 MB!)

Ideový návrh zóny IV. Piatrová

© HEARTH, marec 2009