Hlavný cieľ: Regenerácia územia s doplnením infraštruktúry CR a služieb, vytvorí lepšie podmienky pre život a zvýši záujem verejnosti o postupnú zmenu konzumného životného štýlu s vysokou nadspotrebou energie , na zdravší, aktívny, čo je hlavná úloha vlád a ľudstva v treťom miléniu.

Špecifické ciele:

 • Návrhu krajinnoekologických opatrení na zmiernenie dopadov agresívneho rozvoja priemyselných parkov na životné prostredie Žilinskej kotliny:
  • izolačná zeleň, zelený zemný val, zvýšenie kultúry prostredia
  • obnovenie zlikvidovanej pobrežnej zelene nadregionálneho biokoridou Váh…
  • návrh účelného a integrovaného využitia priestorov LP – TKD - ZS (terminál KD Teplička – logistické parky – zriaďovacia stanica Mojš)
  • návrh efektíneho dopravného prepojenia PP - LP-TKD - ZS - I/18 - D1
  • návrh prekategorizovania hospodárskych lesov na rekreačné v navrhovanej lokalite dobudovania prímestskej rekreačnej zóny Vrútky - Piatrová
  • návrh revitalizácie stratených horských potokov v Piatrovej v súvislosti s výstavbou višńovského diaľničného tunela
 • Návrhu regionálneho bioenergetického centra „REBECA“ (využitie obnov.zdrojov energie)
 • Návrhu doplnenia riešenej zóny neziskovou infraštruktúrou pohybových aktivít, doplnkových a relaxačných služieb
 • Návrhu zón prímestskej rekreácie CR: (Vodné dielo Žilina +Dubeń + Stránik) – Strečno - Vrútky, Piatrová
 • Návrhu bezbarierového prepojenia navrhovaných stredísk a aktivít s osídleniami, prírodnými danosťami a pamiatkami (Budatín,Teplička,Strečno,Starhrad, Krasńany), cyklo-bežecko-turistickou magistrálou (CBTM Budatín – Vrútky, vízia pokračovania Lipovec – Ružomberok)
Postup:
 • I. Etapa: vypracovanie „Strategickej koncepcie rozvoja…“, dokument bol vypracovaný v rokoch 2005 - 2006 pomocou prostriedkov EÚ
 • II. Etapa: vypracovanie technickej štúdie nárazníkovej zelenej zóny relaxu do mája 2007
  • uzavretie regionálnej zmluvy o spolupráci.VDŽ tvorí tretinu riešenej zóny s cca 20 ha využiteĺnej plochy, z čoho len cca 2 ha sú využiteĺné na podnikanie, kde navrhujeme penájom do 15 sk/m2. Ostatné plochy sú na realizáciu neziskovej infraštruktúry a krajinnoekologických opatrení.
  • uzavretie Zmlúv o budúcich zmluvách s majiteĺmi dotknutých pozemkov od Budatí-na po Vrútky, (Povodie Váhu, VVB, obce, urbárne spoločenstvá, súkromní vlastníci), z dôvodu splnenia základnej podmienky vyhotovenia dokumentácie k územnému rozhodnutiu a žiadosti o financovanie z EÚ
  • vypracovanie technickej štúdie aj s plánom zdrojov na údržbu a prevádzku.
  • príprava žiadosti o spolufinancovanie z EÚ. Ak OZMP HEARTH nebude žiadateĺom o prostriedky z EÚ, založíme Združenie obcí „Žilinská kotlina“ na realizáciu zámeru z oblasti regenerácie sídiel a neziskovj infraštruktúry CR. Na realizáciu ziskovej infraštrktúry cestovného ruchu (v troch etapách) založíme verejno-súkromného združenie „Žilinská kotlina 2020“. Obe združenia by majetkoprávne vysporiadali vzťah k pozemkom s OZMP HEARTH na základe už spomínaných, predbežne uzavretých zmlúv o budúcich zmluvách a vyhotovili dokumentáciu k stavebnému povoleniu.
 • III. Etapa: postupná realizácia a prevádzkovanie zámerov v období 2008 – 2015
  • prímestská rekreačná zóna VD – Mojš s prepojením mesta
 • Predpokladaný investičný náklad celej zóny je cca 60 mil. EUR, z toho:
  • V rámci regenerácia sídiel cca 5 mil. EUR
  • V rámci infraštruktúra CR:
   • nezisková infratruktúra CR cca 5 mil. EUR
   • zisková infraštruktúra CR cca 50 mil. EUR
Dokumenty:

Regionálna zmluva (SK/ENG)

Zmluva o budúcej zmluve s vodným dielom Bratislava o prenájme pozemkov v okolí vodného diela Žilina pre účely realizácie rekreačnej zóny

Mapa relaxačnej zóny (M 1:50 000)

Žiadosť o spolufinancovanie realizácie prvej etapy navrhovanej zóny do rady mesta Žilina

Návrh „Zelenej tepny Žiliny“ - napojenie centra mesta na vodné dielo
Ukážky riešenia regionálnej zóny relaxu:

stav 0,07 km návrh
stav 0,3 km návrh
stav 0,6 km návrh
stav 0,7 km návrh
stav 1,2 km návrh
stav 1,4 km návrh
stav 2,6 km návrh
stav 3,0 km návrh
stav 3,1 km návrh
stav 3,5 km návrh
stav 4,2 km návrh
stav 4,4 km návrh
stav 4,5 km návrh
stav 5,8 km návrh
stav 6,1 km návrh
stav 6,5 km návrh
stav 7,3 km návrh
stav 8,0 km návrh
stav 8,2 km návrh
stav 8,55 km návrh
stav 8,95 km návrh
stav 9,1 km návrh

© HEARTH, marec 2009