Hlavný cieľ: Návrh turistickej zóny Zakopané – Zuberec – Liptovský Mikuláš o rozlohe cca 1200 km2 s integráciou vidieckej, kúpeľnej, horskej, čiastočne kongresovej turistiky, s kompletnou ponukou pohybových aktivít, služieb, integrovaným informačným systémom, ekologizáciou dopravy, bio-eko hospodárením, zhodnotením biomasy a obnoviteľných zdrojov energie s postupným zvyšovaním kultúry krajiny, v zmysle koncepcie TUR Vysokých Tatier.

Podciele:

 • návrh integrovaného ekologického prepravného systému Vysokých Tatier rekreačného charakteru – 150 km okruh v realizačných etapách
 • eliminácia dopadov rozvoja CR na NP, realizáciou ekologizácie a integrácie dopravy s možným obmedzením osobnej a autobusovej prepravy v priebehu dňa až do 70 %, rozložením služieb a pohybových aktivít aj do podhorí Tatier a Chočských vrchov
 • vytvorenie cca 2000 nových pracovných miest (v závislosti na rozsahu a komplexnosti realizácie zámerov)
 • zníženie produkcie skleníkových plynov CO2 a NOx až o 70 % - návrhom prepojenia lokalít rekreačným ekologickým prepravným systémom s mutifunkčným využitím (preprava osôb, materiálu, zvoz dreva a biomasy, zásobovanie niektorými potravinami cez zásobovacie centrá a podobne), zhodnotením biomasy…
 • možné zníženie nadprodukcie CH4 (metán) z rozkladu nevyzretých močovín a hnoja až o 80 % návrhom bioparku „REBECA“ s regionálnym spracovaním hnojovice a močovín Liptova a Oravy s kompostárňou, výrobou bioplynu, elektrickej energie a biohnojív
 • napojenia na CR okrajových obcí Oravy, Liptova, Spiša a obciam poľskej časti powiatu Tatranskiego, ktoré sa nachádzajú do 5 km od najbližšieho napájacieho miesta, cestou vhodného návrhu trasy železnice, riešenia lanoviek v prevedení „cez kopec“ a podobne
 • zachovanie tradícii, postupná obnova kultúry krajiny a remesiel cestou rozvoja hospodárenia na príklade bio-eko hospodárenia s turistickým potenciálom, výrobno-obchodného remeselného dvora s učňovským strediskom (za účelom výučby a zachovania pôvodných remesiel), ponuky služieb na dotknutých úsekoch trás historických ciest (Jantárovej a Kráľovskej - poštovej) s prepriahacimi stanicami v koordinácii so zámermi staníc horskej železnice.
 • využitie staníc a staničiek železničnej trasy na CR so službami, propagácia krajín EÚ, formou prezentácie a prevádzky reprezentačných usadlostí niektorých krajín EÚ, ako objektov niektorých staníc horskej železnice, realizácie prepriahacích staníc na pôvodných trasách historických ciest Kráľovská - poštová a Jantárová a Karpatská cesta, koordinovane s návrhom trasy horskej železnice a historickými súvislosťami, ako aj návrhu cyklotrás (karpatská cyklomagistrála v úseku Žilina - Tatry a cyklomagistrála L. Mara - Zakopané – Pieniny)
 • zapojenie regiónu do splolufinancovania železničky za účelom zvýraznenia jej rekreačného a ekologického významu
 • ekologizácia využívania územia s posunom ľudského myslenia k zachovaniu modrej planéty. Propagáciou a vysvetľovaním vzájomných súvislosti medzi ochranou životného prostredia, ekologizáciou dopravy, využívaním obnoviteľných zdrojov, racionálnym využívaním energie, rodinným bio-eko hospodárením (s postupným návratom k pôde tam, kde je to ešte možné a žiadúce), kultúrou bývania, vhodnou, účelnou a estetickou architektúrou a zachovávaním kultúrnych tradícii
 • podpora zdravšieho životného štýlu - návrh trasy tak, aby podporoval rozvoj pohybových aktivít, pešej turistiky, cykloturistiky, eko a agroturistiky s celkovou relaxáciou organizmu
 • prepojenie územia integrovaným medziregionálnym informačným systémom pri maximálnej dostupnosti aktuálnych informácií s využitím videokamier a prístupom v každom zariadení CR prostredníctvom internetu

Úplný projekt:

Úplný projekt vo formáte PDF

© HEARTH, marec 2009